Llibre "Classe Obrera, salariat i lluites de classe"

 

Amb el títol Classe Obrera, salariat i lluites de classe, Edicions del 1979 comença una col·lecció (Mínima) de petits manuals destinats a la formació i el debat. Es tracta d’una traducció d’un número de Cahiers de Crítique Communiste, col·lecció editada per Éditions Syllepse.

Com definir una classe social i, especialment, el que Marx designava amb la categoria classe obrera o proletariat, que, a la seva època, recobria la mateixa realitat sociològica? La noció de salariat és equivalent al que aleshores el moviment obrer anomenava classe obrera? Com articular l’anàlisi de les relacions de classe i de les relacions de gènere? Com analitzar l’ofensiva neoliberal i la seva política de deconstrucció de la relació salarial sorgida del període de l’“Estat del Benestar”?

10,00 €

Immediata
 

 

¿Ha esdevingut obsoleta la referència a la centralitat del conflicte entre el proletariat i el capital, i ha estat reemplaçada per moviments socials de diverses menes o per les lluites de la “multitud”?

Aquest llibre s’ocupa d’aquests interrogants d’una manera oberta i no dogmàtica, tot intentant només d’aportar elements per als debats necessaris.

Autors:

Antoine Artous és doctor en Ciències Polítiques. Ha publicat Marx, l’État i la politique (Syllepse, 1999) i Travail et émancipation sociale (Syllepse, 2003).

Patrice Cuperty és economista. Ha coordinat el llibre d’Attac Les travailleurs précaires, unissez-vous (Arabian Nights, 2003).

Sabine Fortino és sociòloga i professora de la Universitat de París 10 -Nanterre i investigadora al laboratori “Le travail et la mobilité” del CNRS. Les seves publicacions principals són La Mixité au travail (La Dispute, 2002), “Après l’exclusion, la discrimination” dins Cadres-CFDT (núm. 408, gener de 2004), “Rapports sociaux de sexes et classes sociales”, dins Paul Bouffartigue (ed.), Le retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflicts (La Dispute, 2004).

Vílnius Henry és economista i soci de la revista Critique communiste.

Sumari:

 • Introducció
 • Retorn a l’anàlisi marxista (Antoine Artous)
 • El proletariat com a efecte de les relacions d’explotació capitalista
 • El capitalisme: una nova forma d’explotació
 • El treballador “lliure”
 • “Treballador col·lectiu” i la divisió capitalista del treball
 • La divisió del treball i la “jerarquia del coneixement”
 • Relació de classe i opressió de les dones
 • L’estatus de “les noves capes assalariades”
 • Què és el treball productiu?
 • Treball productiu i divisió en classes socials
 • Els “mànagers” com a classe en ascens?
 • Una proletarització amb efectes contradictoris
 • El proletariat existeix a través de la lluita de classes
 • Classe “en si” i classe “per a si”
 • Relacions d’explotació i conflictes de classe
 • Una periodització necessària
 • L’anomenat període “fordista”
 • Més concretament a l’Estat francès
 • Sobre alguns debats actuals
 • Problemes de periodització i “figures” del proletariat
 • Sobre la “multitud”
 • Proletariat i/o “moviments socials”
 • Algunes qüestions relacionades amb les classes socials avui (Henri Wilno)
 • Encara hi ha obrers?
 • Assalariats i proletaris: són la mateixa cosa?
 • Fi de la classe obrera (del proletariat com a classe)?
 • A tall de conclusió
 • Relacions de classes i relacions socials de gènere (Sabine Fortino)
 • A prova de la mixticitat professional
 • Ruptures i continuïtats de la dominació masculina en el mercat laboral
 • Fragilitats masculines o la cara amagada de la dominació masculina
 • La mixticitat contra els col·lectius laborals masculins
 • La negació del gènere en el sindicalisme actual
 • Mixticitat i noves divisions dins del grup de les dones
 • El rebuig de la identificació per part de les directives
 • Conclusió
 • Capital globalitzat, treball atomitzat (Patrice Cuperty)
 • Tendències del capitalisme global
 • Alguns trets prominents del capitalisme global
 • Múltiples facetes de la precarietat
 • La importància política de la precarietat
 • Bibliografia
TemàticaAnticapitalisme

Productes relacionats

 • anterior
Dalt